Coleg Plismona

Canolfan 'What Works'

Mae'r Ganolfan What Works ar gyfer Lleihau Troseddau yn cael ei chynnal gan Y Coleg Plismona ac mae’n rhan o fenter gan Lywodraeth y DU i ddatblygu Canolfannau What Works i wella'r modd y mae sefydliadau yn creu, yn defnyddio ac yn rhannu tystiolaeth o ansawdd uchel ar gyfer gwneud penderfyniadau. Gweithiodd Method4 gyda’r Coleg a Choleg Prifysgol Llundain (UCL) i greu gwefan ddeniadol gyda phecyn cymorth lleihau troseddau a map ymchwil rhyngweithiol.

Mae’r pecyn cymorth rhyngweithiol yn caniatáu mynediad i'r gronfa dystiolaeth lleihau troseddau, gan alluogi defnyddwyr i bwyso a mesur tystiolaeth ar effaith, cost a gweithrediad ymyraethau amrywiol. Gall defnyddwyr hidlo a didoli ymyraethau, a chael gafael ar ragor o fanylion a’u nodi fel eu bod wedi eu hamlygu wrth ddychwelyd i'r wefan yn ddiweddarach. Gan ddefnyddio fframwaith graddio a adnabyddir fel EMMIE, gall defnyddwyr grynhoi effaith pob ymyrraeth ar drosedd (Effect), sut y mae’n gweithio (Mechanism), ble y mae’n gweithio (Moderators), sut i’w gweithredu (Implementation) a chost yr ymyrraeth honno (Economic), gan ganiatáu i dystiolaeth gael ei defnyddio yn y modd mwyaf effeithiol i ddylanwadu ar benderfyniadau ar gyfer lleihau troseddau.

Mae’r map lleihau troseddau rhyngweithiol yn dangos manylion ymchwil parhaus yn ymwneud â phlismona sy’n cael ei gynnal mewn prifysgolion a sefydliadau eraill ledled y DU. Mae’r map, y gellir ei chwyddo a’i lywio gan ddefnyddwyr, yn nodi lleoliadau’r sefydliadau a’u prosiectau ymchwil, y gellir eu hidlo wedyn yn ôl rhanbarth a phwnc yr ymchwil.

Mae’r Ganolfan What Works ar gael yn whatworks.college.police.uk.

HERIAU

 • creu gwefan ddeniadol a diddorol sy’n gwbl ymatebol ar bob math o ddyfeisiadau gan gynnwys ffonau symudol a llechi
 • rheoli cynnwys i ganiatáu i staff y Coleg Plismona ddiweddaru’r wefan yn rhwydd
 • pecyn cymorth rhyngweithiol gyda fframwaith gwerthuso a graddio hawdd ei ddeall
 • map ymchwil i arddangos sefydliadau a chaniatáu hidlo prosiectau ymchwil
 • gofynion cadarn, sydd ar gael yn rhwydd

YR ATEB

 • system rheoli cynnwys a dogfennau SharePoint 2013
 • pecyn cymorth pwrpasol sy'n darparu mynediad hynod ryngweithiol at ddata SharePoint sylfaenol
 • fferm gweinyddion SharePoint cytbwys a chadarn gyda Microsoft Azure yn westeiwr
 • map ymchwil rhyngweithiol gan ddefnyddio Google maps API

CANLYNIADAU A BUDD-DALIADAU

 • mae'n caniatáu i staff y Coleg Plismona reoli cynnwys, data a phrosiectau ymchwil ar gyfer lleihau troseddau
 • mae'n darparu gwybodaeth, offer a chanllawiau i Gomisiynwyr Heddlu a Throsedd a rhanddeiliaid eraill i’w helpu i dargedu eu hadnoddau yn fwy effeithiol
 • rhannu gwybodaeth am yr "hyn sy’n gweithio" gyda’r cyhoedd i ddatblygu ffydd yng ngwasanaeth yr heddlu a phartneriaid
 • cryfhau cysylltiadau cydweithredol rhwng gwasanaeth yr heddlu, partneriaid lleihau troseddau a’r sector academaidd

Rydym yn falch iawn o’n gwaith ar y prosiect hwn, ac yn enwedig ein Cyfarwyddwr Technegol, Darren Chapple a arweiniodd y prosiect ac a gafodd Gymeradwyaeth y Prif Gwnstabl am ei waith ar y pecyn cymorth ar gyfer lleihau troseddau.

Christian Coates, Rheolwr Gyfarwyddwr Method4