Technoleg

Rydym o’r farn y dylai technoleg hwyluso nodau busnes yn hytrach na’u gyrru. Mae profiad helaeth ein staff yn golygu ein bod yn darparu’r dechnoleg gywir ar gyfer eich gofynion. Fel mabwysiadwyr cynnar technoleg newydd rydym yn arloesi bob amser, ac mae hynny’n caniatáu i ni nodi manteision posibl a gynigir gan y cyhoeddiadau technoleg diweddaraf. Yn naturiol, rhennir yr wybodaeth hon gyda’n cleientiaid gan ein galluogi i ychwanegu gwerth ychwanegol at y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Dyma ddetholiad o’n harbenigedd:

Logo .NET
.NET

Platfform sy’n darparu’r offerynnau a’r technolegau yr ydym yn eu defnyddio i adeiladu cymwysiadau gwe a gwasanaethau gwe wedi’u teilwra yw Fframwaith Microsoft .NET. Dyma hefyd yw’r dechnoleg sylfaenol a ddefnyddir yn rhai o’r platfformau yr ydym yn adeiladu arnynt, fel Umbraco a SharePoint. Mae gennym sawl flwyddyn o brofiad yn defnyddio ASP.NET MVC ac ASP.NET Web Forms yn ein prosiectau gwe, ac rydym yn bartner Arian Microsoft yn y cymhwysedd Datblygu Cymwysiadau gan ddefnyddio .NET. Rydym hefyd yn elwa o’r offerynnau craidd sy’n ein helpu i ddarparu prosiectau .NET fel Visual Studio, Team Foundation Server a Visual Studio Online.

Logo SQL
SQL Server

Caiff llawer o’r cymwysiadau yr ydym yn eu datblygu eu gyrru gan ddata ac rydym yn aml yn storio’r data hynny mewn cronfa ddata SQL Server. Mae SQL Server yn darparu offerynnau grymus ar gyfer storio, rheoli, trin a hysbysu data. Rydym yn gweithio’n helaeth gyda fersiynau ar-safle o SQL Server yn ogystal ag Azure SQL Databases. Rydym yn fedrus o ran defnyddio’r offerynnau lawer y mae SQL Server yn eu darparu fel Gwasanaethau Adrodd a Gwasanaethau Integreiddio yn ogystal â’r DBA a’r sgiliau datblygu craidd.

Logo Sharepoint
SharePoint

Mae ein harbenigedd helaeth yn amrywio o wefannau corfforaethol ar raddfa fawr, wedi’u datblygu a’u gweithredu gan ddefnyddio SharePoint 2013, SharePoint 2010 a Moss 2007, i ffurfweddu safleoedd Mewnrwyd ac Allrwyd gan ddefnyddio Office365 SharePoint Online, SharePoint Foundation 2010 a Windows SharePoint Services (WSS).

​Mae ein gwybodaeth drylwyr am y nodwedd SharePoint graidd yn golygu y gallwn gyflwyno opsiynau eglur ar gyfer gweithredu o’r cychwyn cyntaf. Gallwn eich helpu i ddiffinio strategaeth i wneud y defnydd gorau o’r offerynnau SharePoint sydd ar gael i chi, gan alluogi atebion diogel a hawdd eu defnyddio i gael eu creu i ddiwallu eich anghenion busnes penodol. Gallwn hefyd rannu rhywfaint o’n harbenigedd gyda chi trwy hyfforddiant a mentora.

Logo Umbraco
Umbraco

System Rheoli Cynnwys ffynhonnell agored yw Umbraco, yn seiliedig ar amgylchedd datblygu Microsoft.NET ac fe’i defnyddir ar draws y byd ar gyfer brandiau poblogaidd fel; Heinz, Peugeot, Microsoft a Vogue. Mae Umbraco yn gynnyrch hyblyg ac estynadwy sy’n rhoi’r grym i ddatblygwyr gwefannau fel Method4 ddatblygu’r wefan yn unol â gofynion ein cwsmeriaid heb gael ein cyfyngu gan yr ymarferoldeb a gynigir gan y System Rheoli Cynnwys graidd. Gan ei bod yn seiliedig ar dechnoleg Microsoft.NET, mae’n rhoi cyfleoedd digyfyngiad i ni ddatblygu cymwysiadau gwe cyfoethog a chymhleth, gan gynnig elfennau allweddol System Rheoli Cynnwys ar yr un pryd: rhyngwyneb grymus ond hawdd ei ddefnyddio i weinyddwyr a golygyddion reoli eu cynnwys. Mae Method4 wedi bod yn datblygu a chynnal a chadw gwefannau Umbraco ers blynyddoedd lawer, gan gynnig atebion rhad, o ansawdd uchel a hyblyg o ran Systemau Rheoli Cynnwys. Mae gan ein hymgynghorwyr wybodaeth drylwyr am Umbraco ac rydym yn cynnig gwasanaeth sefydlu gwefannau, safleoedd mewnrwyd ac allrwyd, datblygiad Umbraco, hyfforddiant, mentora, mudo a chefnogaeth.

Logo Office 365
Office 365

Office 365 yw set cynhyrchion swyddfa ar y cwmwl Microsoft ac mae’n cynnwys Exchange Online ar gyfer e-bost, SharePoint Online ar gyfer cydweithredu, Skype for Business ar gyfer cyfathrebu unedig, a fersiynau ar y we o gymwysiadau traddodiadol Microsoft Office. Mae Office 365 yn cynnig arbedion posibl i sefydliadau o ran costau defnyddio a chynnal a chadw a gall ganiatáu i’ch sefydliad roi atebion ar waith yn llawer cynt na meddalwedd seiliedig ar gleientiaid traddodiadol.

Logo Azure
Azure

Platfform o wasanaethau cwmwl integredig yw Microsoft Azure sy’n cynnig gwasanaethau analyteg, cyfrifiadura, cronfa ddata, symudol, rhwydweithio, storio a gwe. Gan ddefnyddio platfform Azure, gall ein datblygwyr adeiladu cymwysiadau a gwasanaethau sy’n rhedeg ar y cwmwl, gan gynnig y sylfaen ar gyfer cymwysiadau busnes sy’n cynnig ffordd gyson i bobl storio a rhannu gwybodaeth yn rhwydd ac yn ddiogel, a chael mynediad iddi ar unrhyw ddyfais o unrhyw leoliad. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r platfform Azure ers iddo gael ei greu ac rydym yn cynnig atebion sy’n manteisio ar nodweddion diweddaraf Azure yn gyson. Mae hyn yn ein galluogi i argymell y gwasanaethau cwmwl mwyaf priodol ar gyfer gofynion eich sefydliad.

Logo Power BI
Power BI

Set o offerynnau sy’n eich galluogi i ddadansoddi data a chyfathrebu gwybodaeth allweddol yw Microsoft Power BI. Gellir creu dangosfyrddau rhyngweithiol grymus sy’n cynnig mynediad amser real at ddata eich sefydliad ar unrhyw ddyfais. Gall Power BI gyfuno data eich sefydliad o amrywiaeth eang o ffynonellau, o’r cwmwl ac ar y safle, a’i grynhoi ar un dangosfwrdd.

Logo Apple ac Android
Android ac iOS

Nod sefydliadau’n gynyddol yw cynnig atebion ystyrlon i’w cleientiaid a’u gweithwyr cyflogedig ar amrywiaeth o ddyfeisiau. Mae hyn yn mynd y tu hwnt i ddatblygu apiau syml i fanteisio i’r eithaf ar bŵer y we symudol. Rydym yn datblygu atebion iPhone ac Android i amrywiaeth o gleientiaid a’n nod yw galluogi ein cleientiaid i harneisio dyfeisiau symudol y presennol a’r dyfodol. Mae ffyniant technoleg symudol wedi arwain at angen cynyddol i sefydliadau ystyried eu presenoldeb symudol yn ogystal â’u presenoldeb ar y we. Efallai y bydd hynny’n golygu darparu apiau, optimeiddio gwefannau neu gymwysiadau gwe, gweithio symudol i weithwyr cyflogedig ac ati. Ond ble i gychwyn? Ceir llawer iawn o ddarnio technoleg yn y sector symudol ac amrywiaeth enfawr o weithgynhyrchwyr, setiau llaw a systemau gweithredu. Yn aml, nid yw’r adnoddau gan sefydliadau i gefnogi pob un platfform. Trwy ein gwaith ymchwil a datblygu parhaus a’n gwerthusiad o’r farchnad, gallwn helpu i ddiffinio strategaeth symudol sy’n bodloni nodau busnes y sefydliad ar y platfformau sydd orau ar eu cyfer nhw ac yn y ffordd fwyaf priodol. Yna, gall ein tîm symudol medrus roi’r strategaeth honno ar waith a chreu apiau neu wefannau symudol effeithiol, difyr a grymus sy’n cynnig ymarferoldeb trawiadol i’r defnyddiwr terfynol.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno efo'r defnydd ni'r cwcis. Darllenwch ein polisi ar gwcis Iawn