Ein gwasanaethau

Mae Method4 yn cynnig atebion arloesol, grymus trwy agwedd at dechnoleg sy’n canolbwyntio ar bobl. Dyma ddetholiad o’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig.

Meddalwedd pwrpasol

Rydym yn dylunio ac yn datblygu systemau arloesol wedi’u teilwra sy’n cyd-fynd yn berffaith â phrosesau busnes unigryw sefydliad. Rydym o’r farn bod y canlyniadau gorau’n dod o weithio ar y cyd â’n cleientiaid er mwyn deall a diffinio eu gofynion. Mae ein profiad helaeth o ddatblygu meddalwedd yn y byd go iawn yn golygu ein bod yn dewis y dechnoleg fwyaf priodol a diweddaraf bob amser, ac mae ein dull o reoli prosiectau a’n profion trwyadl yn sicrhau ansawdd drwyddi draw. Ym Method4, mae ein timau datblygu’n defnyddio dull datblygu Agile o’r enw Scrum. Mae fframwaith Scrum yn defnyddio dull ailadroddol sy’n canolbwyntio ar y ddarpariaeth o feddalwedd mewn ychwanegiadau bach ac yn helpu i gynyddu tryloywder drwy’r prosiect cyfan. Mae’r gallu gennym i lunio systemau graddfa yn brydlon ac yn unol â chyllideb. Rydym yn deall gwerth data ein cleientiaid ac felly mae diogelwch yn ystyriaeth graidd yn ein holl ddatblygiadau wedi’u teilwra.

Gwefannau a phrofiad defnyddwyr

Yn ogystal â datblygu cymwysiadau gwe wedi’u teilwra, rydym hefyd yn darparu gwefannau gan ddefnyddio Systemau Rheoli Cynnwys fel Umbraco a SharePoint. Mae dyluniad profiad defnyddwyr (UX) yn ganolog i ddarparu gwefan neu gymhwysiad gwe deniadol. Ym Method4, rydym yn dilyn proses ddylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr i ddeall a mapio popeth sy’n effeithio ar ryngweithiad defnyddiwr â’r wefan. Rydym yn gweithio’n agos gyda’n cleientiaid er mwyn sicrhau bod eglurder o ran sut y bydd strwythurau dylunio a gwe-lywio yn darparu gwybodaeth a gwasanaethau, gan ddechrau gyda dealltwriaeth o ddefnyddwyr y wefan. Trwy nodi priodweddau ymwelwyr â’r wefan, fel y rheswm am ymweld â’r wefan a’u nod yn y pen draw, gallwch ddechrau archwilio’r senarios y mae’r defnyddwyr hyn yn rhyngweithio â’r wefan ynddynt. Rydym yn disgrifio’r “daith defnyddiwr” hon ar ffurf cyfres o gamau iaith clir yr ydym yn ei galw’n “stori defnyddiwr”.

Rheoli cynnwys busnesau

Mae gan y rhan fwyaf o sefydliadau lawer iawn o ddata heb eu strwythuro wedi’u storio mewn amrywiaeth o fformatau. Bydd y rhain yn cynnwys dogfennau, taenlenni, sleidiau, delweddau, ac ati.  Mae’r holl ddata hyn yn ased i’r sefydliad ac mae’n bwysig eu bod yn cael eu rheoli, eu storio’n ddiogel, y gellir eu rhannu ac y gall y bobl iawn gael mynediad rwydd atynt. Bydd system Rheoli Cynnwys Busnesau yn rheoli cylch oes y math hwn o ddata o’u creu, eu cydweithredu, eu storio, eu cyhoeddi, eu harchifo a’u gwaredu yn y pen draw.

Symudol

Mae pobl yn defnyddio amrywiaeth eang o ddyfeisiau i gael gafael ar wybodaeth ar-lein erbyn hyn. P’un a yw hynny ar lechen, ffôn symudol neu beiriant bwrdd gwaith, mae’n hanfodol bod gwefannau a chymwysiadau’n gweithio’n effeithiol. Mae dylunio ymatebol yn elfen allweddol ym mhob datblygiad newydd felly. Os oes angen ap cynhenid, rydym yn datblygu ar y platfformau mawr gan gynnwys iOS ac Android. Rydym hefyd yn gallu datblygu gan ddefnyddio technolegau aml-lwyfan fel HTML5.

Ymgynghoriaeth

Mae ein tîm o ymgynghorwyr cymwysedig wedi gweithio yn y diwydiant TG ers dros 20 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi gweithio gydag amrywiaeth enfawr o sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, o gwmnïau amlwladol mawr i BBaChau. Mae hyn yn rhoi golwg unigryw i ni weld sut gellir defnyddio technoleg i fodloni nodau busnes. Rydym yn cynnig cyngor a chyfarwyddyd wedi’u hesbonio’n eglur ar gyfer eich strategaeth ddigidol. Mae ein gwasanaethau ymgynghoriaeth yn cynnwys strategaeth cwmwl, safonau llywodraethol, diogelwch gwybodaeth, sicrwydd ansawdd technegol a gwybodaeth busnes.

Gwasanaethau cwmwl

Mae Method4 wedi bod yn gweithio yn amgylchedd y cwmwl ers sawl blwyddyn ac mae’n deall y manteision busnes, ariannol a TG y mae gwasanaethau cwmwl yn eu cynnig. Mae ein tîm datblygu cymwysiadau yn gallu cynnig atebion i amgylcheddau cwmwl cyhoeddus, preifat a hybrid ac rydym yn brofiadol yn y defnydd o blatfformau darpariaeth cwmwl blaenllaw fel Microsoft Azure, Office365 ac Amazon Web Services. 

Rydym yn gyflenwr Gwasanaeth Masnachol y Goron ar fframweithiau G-Cloud a Canlyniadau ac Arbenigwyr Digidol. Mae detholiad o'n gwasanaethau ar gael yma: Gwasanaethau cwml Azure, UmbracoCymwysiadau gwe, SharePoint.

 

Rheoli prosiect

Mae’n anochel bod elfen o risg yn gysylltiedig â chyflawni newid, arloesedd a thechnoleg newydd. Dyna pam mae’n hanfodol bod prosiectau’n cael eu cyflawni mewn ffordd a reolir. Mae staff Method4 yn gallu defnyddio eu gwybodaeth a’u profiad helaeth o reoli prosiectau systemau gwybodaeth i sicrhau bod prosiectau’n cael eu cwblhau’n brydlon ac yn unol â’r gyllideb. Yr achos busnes ddylai yrru unrhyw brosiect. Trwy gymryd amser i ddeall eich achos busnes yn eglur, rydym yn gallu canolbwyntio ar y prosiect a’i fod yn darparu’r ateb cywir i fodloni eich targedau strategol. Rydym yn mabwysiadu dull hyblyg y gellir ei addasu yn seiliedig ar anghenion ein cleientiaid. Mae ein timau datblygu Agile yn defnyddio fframwaith Scrum i ddatblygu a darparu systemau gwerthfawr ag ardystiad PSM. Hefyd, mae gennym reolwyr prosiect sy’n ymarferwyr PRINCE2 achrededig.

 

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno efo'r defnydd ni'r cwcis. Darllenwch ein polisi ar gwcis Iawn